İrfan Yolcusunun Zihin Azığı:

Tefakkuh Okulu

Oryantasyon haftası: 13 – 16 Mayıs 2024
Kurs Tarihi: 18 Mayıs – 3 Ağustos 2024

İrfan Yolcusunun Zihin Azığı:

Tefakkuh Okulu

Oryantasyon haftası: 13 – 16 Mayıs 2024
Kurs Tarihi: 18 Mayıs – 3 Ağustos 2024

Bağış Yap

Programın Tanımı

1

Zamanın hızla akarak sorgulamaya fırsat bırakmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Sürekli bir koşuşturma hali içindeyken düşünmeye zaman ayırmak adeta bir lüks haline geldi. Peki, bu durum düşünce dünyamızı nasıl etkiliyor? Aldığımız kararlar, etik kaygılarımız, Kur’an’ı ve hadisleri anlama tarzımız, toplumu ve teknolojiyi yorumlama biçimimiz hangi varsayımlarımıza dayanıyor? Belli bir metodoloji takip ederek mi düşünüyoruz, yoksa gelişigüzel ve doğaçlama mı yaşıyoruz?

Tefakkuh, zorlu bir süreçten geçerek elde edilen ince ve derin anlayışı ifade eden bir kavram. Tefakkuh Okulu, hayatın temposunu biraz olsun yavaşlatmak ve zihnimizi derin ve sistematik düşünmeye teşvik etmek için tasarlanmış bir eğitim programı sunuyor.

2

3

Tefekkuh Okulu, durağanlaşmış Müslüman aklını harekete geçirme gayretinde olanlar için eşsiz bir deneyim vaat ediyor. Bu programla:

🔹Farklı disiplinlerden uzmanlarla bir araya geleceksiniz.

🔹Fıkıh usulünden sosyal bilimlere, düşünme metotlarından yapay zekaya kadar geniş bir yelpazede dersler alacaksınız.

🔹Toplumu ve teknolojiyi eleştirel bir bakış açısıyla yorumlayacaksınız.

🔹Kadınların bilgi üretimine katkısı konusunda farkındalık geliştireceksiniz.

🔹Eleştirel düşünme kabiliyetinizi geliştirme fırsatı yakalayacaksınız.

Programa Dair Özet Bilgiler

Zihin haritaları

Ezber kartları

Münazara kulübü

Makale özetleri

Film ve belgesel saatleri

Kahoot oyunları ve sınavları

Katılım zorunluluğu olmayan etüt saatleri

Ve daha pek çok sürpriz içerik

Ders Konuları ve
İlgilendiğimiz Sorular

Tefakkuh Okulu’nda 10 hafta boyunca Müslümanların bilgi üretme mekanizması olan fıkıh usulü ilmi ele alınacaktır. Bu ilim klasik anlamda içtihat edecek olan alimler için değil, bilgi çağında yaşayan Müslümanların bilgi ile ilişkisini yeniden sorgulatacak bir biçimde sunulacak.

 

Tefakkuh Okulu’nda ayrıca aşağıdaki sorulara cevap arayan dersler ve müzakereler de bulacaksınız:

illustrasyon, cami

USÛL

Alimler bir konuda fıkhi görüş beyan ederken nasıl bir metodoloji kullanmaktadır? Bir problemle karşılaşan fakihin zihni hangi kavramlarla düşünür? Bir fetva metnini okurken karşımıza çıkan “icmaya göre, cumhura göre, kıyasen, ittifakla, ihtilaf edilmiştir” gibi kelimeleri nasıl anlamamız gerekir? İçtihat kapısının açık veya kapalı olması ne anlama gelir? Fıkıh usulü değişebilir ve geliştirilebilir bir metodoloji midir?
illustrasyon, araştırma

TEKNOLOJİ

Yeni teknolojilerin hayatımıza etkileri nasıl değerlendirilmelidir? Dijital mahremiyet deyince ne anlıyoruz? Yapay zekâ, blockchain gibi yeni teknolojilerin sahada kullanımı nasıldır? Yeni teknolojilerin hayatımıza getirdiği etik problemler nelerdir? Yeni teknolojilerin doğurduğu etik problemlere fıkıh ve hukuk alanında ne gibi çözümler bulunabilir?
Mezhepler tefakkuh

MEZHEP

Hiçbir mezhebi taklit etmeden de Müslüman olarak yaşayabilir miyiz? Bir mezhepten diğer mezhebe geçiş veya bir mezhebin görüşü ile amel ederken diğer mezhebin görüşünden yararlanmak nasıl olur? Mezhebe tassup derecesinde bağlı olmak ile mezhebi taklit etmek arasında ne fark vardır? Mezheplerin görüşlerini bilinçsizce taklit etmek dışında başka bir seçeneğimiz yok mudur? Mezhepler İslam düşüncesine ne gibi katkılar sağlamıştır?
illustrasyon, dünya

SOSYAL BİLİMLER

Sosyal bilimlerde araştırma süreci nasıl gerçekleştirilir? Sosyal bilimlere dair bir makale okurken nelere dikkate edilmelidir? Sosyal bilimler metodolojisi ne tür araştırmalar yapmaya imkan sağlar? Sosyal bilimler metodolojisi ile usul-ü fıkhın mezcedilmesi mümkün olabilir mi? Usul-ü fıkhın hangi alanlarında sosyal bilimlerin verilerinden yararlanmak mümkündür?
illustrasyon, kadın erkek eşitlik

KADIN TEFAKKUHU

Fıkhi bilgi üretme sürecinde kadının varlığı ve bakış açısı hakkında neler söylenebilir? Kadın fakih eksikliği ne gibi sonuçlar doğurmaktadır? Kadınlar hakkında erkekler tarafından üretilen fıkhi bilgilerin kadınlardaki karşılığı nedir? Bir kadın fakih olarak Hz. Aişe’nin kadın bakış açısını yansıttığı görüşleri var mıdır? Kadının ürettiği fıkhi bilginin toplumda kabul görmesi için başka hangi problemlere çözüm üretilmesi gerekir?
illustrasyon, kitap

ELEŞTİRİ

Dini metinleri ve gelenekleri eleştirmek caiz midir? Ulema eleştiri kültürünü nasıl işletmiştir ve bu durum ilmi geleneğe nasıl tesir etmiştir? Eleştiri ve tahammül mantığının merkezinde nasıl bir epistemik hedef bulunmaktadır? Hoca-talebe ilişkisi içerisinde eleştiri adabı nasıl olmalıdır? Eleştirinin farz veya haram olduğu durumlar var mıdır?
illustrasyon, beyin fikir düşünce

DÜŞÜNCE

Doğru, müstakim ve müstakil düşünme kültürünü edinmek için neler yapılmalıdır? Doğu’nun ve Batı’nın ürettiği düşünme metotları mezcedilmeye müsait bir yapıda mıdır? Deep Fake çağında bilgiyi doğrulama mekanizmaları nasıl tesis edilebilir? İslami Düşünce sistematiğinin temel kabullenimleri nelerdir? Müslüman aklının prangaları nelerdir ve bu prangalardan nasıl kurtulabiliriz?
tefakkuh okulu logo 2

Ayrıntılı Program Takvimi

Tefakkuh Okulu'nda verilecek tüm dersleri ve program takvimini görüntülemek için burayı tıklayabilirsiniz.
Fethullah Gülen Hocaefendi

“Kur'ân ile kâinat arasındaki tetâbukun kavranması ve bunun insan hayatına ve bu hayatın kanunlarına tatbik edilmesi, dinî hayatın da, dünya ve ahirete ait muvaffakiyetlerin de en önemli bir rüknüdür. İslâm'daki tefakkuh ve bu ameliyenin önemli bir ürünü sayılan "fıkıh" bu buluşma ve vahdetin ehemmiyetli bir tezahürü kabul edilebilir.”

"Din, Hikmet ve Kuvvet", Prizma 1

Fethullah Gülen Hocaefendi

"O gün her ilim, ilim kabul ediliyor ve hepsi de bu aşk ve iştiyaktan nasibini alabiliyordu: Bir taraftan âlet ve belâgat ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, usul-i hadis, usul-i fıkıh ve usul-i din gibi ilimler yeni bir dinî sistemin, bir hayat felsefesinin ve bir ukba mülâhazasının dili, tercümanı olarak ortaya konurken diğer taraftan da matematik, geometri, kimya, tıp, astronomi, ziraat ve şehircilik... gibi pek çok fen o güne kadar çok iyi bilinmeyen farklı bir çerçevede yeniden vaz'ediliyordu."

"İlim ve Araştırma Aşkı", Sızıntı, Haziran 2004

Fethullah Gülen Hocaefendi

"Bu itibarla, bize ve bütün eğitimcilere sadece, insanımızda, bir kere daha kendi soyumuzla tanıdığımız hakikat ve ilim aşkını uyarmak, bir kere daha onları, araştırma azm ü iştiyakıyla şahlandırmak kalıyor. Ne var ki, bu koca coğrafyada böyle bir şeyi başarmak için de, zinde dimağlara, hakka adanmış gönüllere, garazsız, ivazsız ve hiçbir gâile karşısında sarsılmayacak kadar da yürekli babayiğitlere ihtiyaç olduğu bir gerçek; şahsî, ailevî, siyasî ve ekonomik herhangi bir menfaat mülâhazası olmayan ve her türlü beşerî ihtiraslardan uzak babayiğitlere..."

"İlim ve Araştırma Aşkı", Sızıntı, Haziran 2004

Programın Hedefleri

İlim aşkını canlandırmak ve durağanlaşmış Müslüman aklını harekete geçirmek

Farklı disiplinlere ilgi duyan kişilerin bir araya gelebileceği ortamlar oluşturmak

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin İslam fıkhının tanzim, tenkih ve tedviniyle alakalı koyduğu hedeflere matuf çalışmaların yapılabileceği zemini hazırlamak

Tefakkuh Okulu’nun gelecek yıllarında ders verebilecek, müzakere ve münazaralara ev sahipliği yapabilecek kişileri yetiştirmek

Ders Gün ve Saatleri

Tefakkuh Okulu’nda dersler hafta içleri Amerika’ya göre öğleden sonra, Avrupa’ya göre akşamları; hafta sonları ise Amerika’ya göre sabah, Avrupa’ya göre öğlenleri icra edilecektir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle belirtilen saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Tarih

13 Mayıs – 3 Ağustos 2024

Gün

Pazartesi, Çarşamba/Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri

Saat

Hafta içi dersleri 2-5pm arasında; hafta sonu dersleri ise 8-10am arasında

Haftalık Takvim

1. HAFTA (13-19 MAYIS 2024)

13 Mayıs 2024 Pazartesi – 2pm-4pm EST: Tüm Seminerlerin Ortak Oryantasyon Dersi, Öğr. Gör.: Kerim Balcı

16 Mayıs 2024 Perşembe – 8am-10am EST: Tefakkuh Okulu Oryantasyonu

18 Mayıs 2024 Cumartesi – 8am-10am EST: Dijital Mahremiyete Giriş, Öğr. Gör.: Gökhan Hoca

19 Mayıs 2024 Pazar – 3pm-5pm EST: Fıkıh Usulü, Öğr. Gör.: Sebahattin Erkmen

2. HAFTA (20-26 MAYIS 2024)

20 Mayıs 2024 Pazartesi – 3pm-5pm EST: Fıkıh Usulü, Öğr. Gör.: Sebahattin Erkmen

22 Mayıs 2024 Çarşamba – 2pm-4pm EST: ETÜT SAATİ, Usül Konuşmaları, Öğr. Gör.: Sebahattin Erkmen

25 Mayıs 2024 Cumartesi – 8am-10am EST: Edward de Bono’nun Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, Öğr. Gör.: Kerim Balcı

26 Mayıs 2024 Pazar – 8am-10am EST: TBC

3. HAFTA (27 MAYIS – 02 HAZİRAN 2024)

27 Mayıs 2024 Pazartesi – 3pm-5pm EST: Fıkıh Usulü, Öğr. Gör.: Sebahattin Erkmen

29 Mayıs 2024 Çarşamba – 8am-10am EST: Mezhep Kavramı, Mezhebe Bağlılık ve Taassup, Öğr. Gör.: Dr. Yüksel Çayıroğlu

30 Mayıs 2024 Perşembe – 3pm-5pm EST: ETÜT SAATİ, Yapay Zekâ Nasıl Çalışır, Öğr. Gör.: Abdurrahman Can

02 Haziran 2024 Pazar – 8am-10am EST: TBC

4. HAFTA (03-09 HAZİRAN 2024)

03 Haziran 2024 Pazartesi – 3pm-5pm EST: Fıkıh Usulü, Öğr. Gör.: Sebahattin Erkmen

05 Haziran 2024 Çarşamba – 2pm-4pm EST: ETÜT SAATİ, Usül Konuşmaları, Öğr. Gör.: Sebahattin Erkmen

08 Haziran 2024 Cumartesi – 8am-10am EST: Sosyal Bilimler Araştırmalarına Farklı Bakış Açıları: Sosyolojiden Örnekler, Öğr. Gör.: Ahmed Deniz

09 Haziran 2024 Pazar – 8am-10am EST: TBC

5. HAFTA (10-16 HAZİRAN 2024)

10 Haziran 2024 Pazartesi – EST: 3pm-5pm EST: Fıkıh Usulü, Öğr. Gör.: Sebahattin Erkmen

13 Haziran 2024 Perşembe – 8am-10m EST: ETÜT SAATİ, Blockchainin Teknik Temelleri, Öğr. Gör.: Enes Ergüneş

KURBAN BAYRAM ARASI (15-21 HAZİRAN 2024)

22 Haziran 2024 Cumartesi – 8am-10am EST: Yapay Zekâ Etiğine Giriş, Öğr. Gör.: Süreyya Sevde

23 Haziran 2024 Pazar – 8am-10am EST: TBC

6. HAFTA (24-30 HAZİRAN 2024)

24 Haziran 2024 Pazartesi – 3pm-5pm EST: Fıkıh Usulü, Öğr. Gör.: Sebahattin Erkmen

26 Haziran 2024 Çarşamba – 2pm-4pm EST: ETÜT SAATİ, Usül Konuşmaları, Öğr. Gör.: Sebahattin Erkmen

29 Haziran 2024 Cumartesi – 8am-10am EST: Sosyal Bilimler Araştırma Süreci, Örnekleme Süreci ve Örnekleme Hataları, Öğr. Gör.: Deniz Yolcu

30 Haziran 2024 Pazar – 8am-10am EST: TBC

7. HAFTA (01-07 TEMMUZ 2024)

01 Temmuz 2024 Pazartesi – 3pm-5pm EST: Fıkıh Usulü, Öğr. Gör.: Sebahattin Erkmen

04 Temmuz 2024 Perşembe –  TBC

06 Temmuz 2024 Cumartesi – 8am-10am EST: İslam Geleneğinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı, Öğr. Gör.: Fatih Kumaş

07 Temmuz 2024 Pazar – 8am-10am EST: TBC

8. HAFTA (08-14 TEMMUZ 2024)

08 Temmuz 2024 Pazartesi – 3pm-5pm EST: Fıkıh Usulü, Öğr. Gör.: Sebahattin Erkmen

10 Temmuz 2024 Çarşamba – 2pm-4pm EST: ETÜT SAATİ, Usül Konuşmaları, Öğr. Gör.: Sebahattin Erkmen

13 Temmuz 2024 Cumartesi – 8am-10am EST: Fıkıh ve Kadın: Kavramsal Giriş, Öğr. Gör.: Meryem Karakaş

14 Temmuz 2024 Pazar – 8am-10am EST: TBC

9. HAFTA (15-21 TEMMUZ 2024)

15 Temmuz 2024 Pazartesi – 3pm-5pm EST: Fıkıh Usulü, Öğr. Gör.: Sebahattin Erkmen

18 Temmuz 2024 Perşembe – 8am-10am EST: ETÜT SAATİ, Düşünsel Tefakkuh, Öğr. Gör.: Kerim Balcı

20 Temmuz 2024 Cumartesi – 8am-10am EST: Batı Dünyasında Güncel Fıkıh Mezhepleri, Öğr. Gör.: Neda Doğan

21 Temmuz 2024 Pazar – 8am-10am EST: TBC

10. HAFTA (22-28 TEMMUZ 2024)

22 Temmuz 2024 Pazartesi – 3pm-5pm EST: Fıkıh Usulü, Öğr. Gör.: Sebahattin Erkmen

24 Temmuz 2024 Çarşamba – 2pm-4pm EST: ETÜT SAATİ, Usül Konuşmaları, Öğr. Gör.: Sebahattin Erkmen

27 Temmuz 2024 Cumartesi – 8am-10am EST: Sosyal Bilimler Makale Okur Yazarlığı, Öğr. Gör.: Hamide Eygören

28 Temmuz 2024 Pazar – 8am-10am EST: TBC

11. HAFTA (29 TEMMUZ – 03 AĞUSTOS 2024)

29 Temmuz 2024 Pazartesi – PANEL: Sosyal Bilimler ve Usul-ü Fıkıh Arasında Köprü Kurmak

31 Temmuz 2024 Çarşamba – PANEL: Kadın Tefakkuhu

01 Ağustos 2024 Perşembe – TBC

03 Ağustos 2024 Cumartesi – MEZUNİYET PROGRAMI

Kayıt Ol

Toplam $300 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 3 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Tefakkuh Okulu

Aylık

$100

(3 taksitle toplam $300)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap