İrfan Yolcusunun Zihin Azığı:

Tefakkuh Okulu

Oryantasyon haftası: 18-24 Eylül 2023
Kurs Tarihi: 25 Eylül 2023 – 10 Mart 2024

İrfan Yolcusunun Zihin Azığı:

Tefakkuh Okulu

Oryantasyon haftası: 18-24 Eylül 2023
Kurs Tarihi: 25 Eylül 2023 – 10 Mart 2024

Programın Tanımı

1

İlim aşkını canlandıran, farklı disiplinlere ilgi duyan kişileri bir araya getiren ve durağanlaşmış Müslüman aklını harekete geçirme gayretinde bir eğitim deneyimi yaşamak ister misiniz?

“Mü’minlerin hepsinin birden sefere çıkması uygun olmaz. Öyleyse her fırkadan bir grup sefere çıkmayıp  kavimleri kendilerine geri döndüğünde onları uyarmak için dinde tefakkuh etsinler! Umulur ki Allah’tan çekinirler.” Tevbe 9/122

Adını Tevbe Suresi’nin 122. ayetinden alan Tefakkuh Okulu, ismiyle müsemma bir okul. Tefakkuh, zorlu bir süreçten geçerek elde edilen ince ve derin anlayışı ifade eden bir kavram. İçinde bulunduğumuz çağın getirdiği bir yaşam tarzı olarak, sorgulamadan ve hızlıca aldığımız kararlar arasında hayatı iradi olarak biraz yavaşlatmak ve durup düşünmek, zor ve ciddi bir çaba gerektiriyor.

2

3

Bir Müslüman nasıl düşünmeli? Bunun bir formülü var mı? Aldığımız kararlar, etik kaygılarımız, Kur’an’ı ve hadisleri anlama tarzımız, toplumu ve teknolojiyi yorumlama biçimimiz, geleceğe dair tahminlerimiz hangi varsayımlarımıza dayanıyor? Belli bir sistem takip ediyor muyuz, yoksa gelişigüzel ve doğaçlama bir düşünme tarzına mı sahibiz?

Fıkıh Usulü’nden sosyal bilimlere, hukuktan yapay zekaya, kadınların bilgi üretimine katkısından sosyal medya ve dijital mahremiyet problemlerine kadar pek çok farklı alanda ders ve müzakere fırsatını kaçırmayın. 18 Eylül 2023 – 3 Aralık 2023 ve 1 Ocak 2024 – 10 Mart 2024 arası devam edecek 20 haftalık bir program.

Tefakkuh Okulu’nda verilecek tüm dersleri ve program takvimini hem görüntülemek hem de indirmek için burayı tıklayabilirsiniz.

4

Programa Dair Özet Bilgiler

Dersi anlamayı kolaylaştıracak rehber metinler

Münazara saatleri

Gönüllü ders çalışma grupları

Film ve belgesel saatleri

Ders içi aktiviteler ve oyunlar

Katılım zorunluluğu olmayan etüt saatleri

Ve daha pek çok sürpriz içerik

Dersler ve Hedefler

illustrasyon, kitap

Fıkıh Usulü

Müslümanların bilgi üretme mekanizması olarak fıkıh usulü ilmi ele alınacaktır. Bir problemle karşılaşan fakihin zihninin hangi kavramlarla düşündüğü, hangi metotları kullanarak bilgi ürettiği bir usul-ü fıkıh kitabı takip edilerek incelenecek. Bu ilim klasik anlamda içtihat edecek olan alimler için değil, bilgi çağında yaşayan Müslümanların bilgi ile ilişkisini yeniden sorgulatacak bir biçimde sunulacak.
illustrasyon, cami

Fıkıh Tarihi

Fıkıh medeniyetinin doğuşundan günümüze kadar geçirdiği evreleri fakih, ilmi çaba, sosyal hayat ve tarih çerçevesinde inceleyeceğiz. Klasik tarih okumasından ziyade fakihin zihin serüvenini, sosyal değişimin fıkıh ilmine etkisini analiz edeceğimiz konu başlıkları bulacaksınız. Fıkhın oluşum serüveninde sahabe, mezheplerin doğuşu, siyasi hadiselerin fıkıh ilmine etkisi, Osmanlı fıkhı, modernleşme döneminde fıkıh çalışmaları gibi birbirinden değerli fikir yolculuğu sizleri bekliyor.
illustrasyon, dünya

Sosyal Bilimler

Bu ders İslam hukuk metodolojisinin derinliklerini sosyal bilimlerin geniş metodolojik yelpazesiyle birleştirme yollarını düşündürmeyi hedefliyor. Bu ders, sosyal bilimlerin sunduğu metodolojik yaklaşımları genel hatlarıyla öğrenerek, usûlü fıkıh ile bu metodolojiler arasında nasıl daha etkin bir diyalog kurulabileceğini keşfetmeye davet ediyor. Katılımcılar, mevcut metotların sınırlılıklarını ve potansiyellerini müzakere ederek, günümüz sorunlarına daha nüanslı bir bakış açısı kazanacaklar.
illustrasyon, kadın erkek eşitlik

Fıkıh ve Kadın

Bu ders, fıkhi bilgi üretme süreçlerinde kadın varlığının ve bakış açısının eksikliğine, bu eksikliğin doğurduğu sonuçlara, kadın fakihlerin yetişmesinin gerekliliğine ve tüm bu konularda yapılması gerekenlere odaklanmaktadır. Müslüman kadınların bilgi üretme kabiliyetleri açısından bir farkındalık ve motivasyon olarak gördüğümüz bu derse tüm ilgilileri bekliyoruz.
illustrasyon, hukuk, yargı, adalet

Hukuk, Etik ve Yeni Teknolojiler

Yeni teknolojilerin hayatımıza etkileri fıkıh ve etik çerçevesinden anlaşılmaya çalışılacaktır. Yapay zekâ, blockchain gibi bazı yeni teknolojiler teknik temelleri, kullanım alanları ve sınırlarıyla tanıtılacak ve ardından ilgili alanlardaki temel problemler ele alınacaktır. Bu problemler bizi fıkhın ve hukuk felsefesinin bazı temel meselelerini incelemeye sevk edecek ve böylece fıkıh, yeni bir bakış açısıyla incelenecektir.
illustrasyon, beyin fikir düşünce

Düşünsel Tefakkuh

Bu ders müstakim ve müstakil düşünme erdemini edindirmeye yönelik bir arayışın ürünüdür. Dersimiz ‘düşünmenin öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir kabiliyet olduğu’ ve insanı insan yapan düşünme hakkında düşünmenin şart olduğu önkabullenimine bina edilmiştir. Doğu ve Batıda geliştirilmiş bilgi edinme, bilgiyi sorgulama, bilinenden bilinmeye ulaşma, münazara, beyin fırtınası ve kolektif düşünme gibi bir dizi düşünme stratejisini, eleştirel düşünce, riyazi düşünce, analitik düşünce, ahlaki düşünce gibi düşünsel metotları ve nihayet sosyal bilim metodolojisiyle İslami ilimler usulünü mezcetmeye yönelik bir çabanın adıdır Düşüncel Tefakkuh.
illustrasyon, araştırma

Metot Arayışları

Metot Arayışları dersi Tefakkuh Okulundan alacağınız diğer tüm dersleri tamamlayan ve yeni problemlere yeni çözümler aramayı gaye edinen bir ders olacak. Son yüzyılda ortaya çıkan fikirlerin müzakeresinin yapılacağı dersler, Bediüzzaman’ın metod arayışları ve 27. Söz’de “içtihada mani” unsurların yeniden değerlendirilmesi ile devam edecek. Son olarak İçtimaî Usul-u Fıkıh tartışmalarının düşünce dünyamızda bıraktığı izleri takip ederek Sosyal Bilimlerden Usul-u Fıkıh adına istifade yolları müzakere edilecektir. Fikirlerin sıklıkla tesadüm edeceği müzakerelerimize davetlisiniz.
tefakkuh okulu logo 2

Ayrıntılı Program Takvimi

Tefakkuh Okulu'nda verilecek tüm dersleri ve program takvimini hem görüntülemek hem de indirmek için burayı tıklayabilirsiniz.
Fethullah Gülen Hocaefendi

Kur'ân ile kâinat arasındaki tetâbukun kavranması ve bunun insan hayatına ve bu hayatın kanunlarına tatbik edilmesi, dinî hayatın da, dünya ve ahirete ait muvaffakiyetlerin de en önemli bir rüknüdür. İslâm'daki tefakkuh ve bu ameliyenin önemli bir ürünü sayılan "fıkıh" bu buluşma ve vahdetin ehemmiyetli bir tezahürü kabul edilebilir.

"Din, Hikmet ve Kuvvet", Prizma 1

Fethullah Gülen Hocaefendi

O gün her ilim, ilim kabul ediliyor ve hepsi de bu aşk ve iştiyaktan nasibini alabiliyordu: Bir taraftan âlet ve belâgat ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, usul-i hadis, usul-i fıkıh ve usul-i din gibi ilimler yeni bir dinî sistemin, bir hayat felsefesinin ve bir ukba mülâhazasının dili, tercümanı olarak ortaya konurken diğer taraftan da matematik, geometri, kimya, tıp, astronomi, ziraat ve şehircilik... gibi pek çok fen o güne kadar çok iyi bilinmeyen farklı bir çerçevede yeniden vaz'ediliyordu.

"İlim ve Araştırma Aşkı", Sızıntı, Haziran 2004

Fethullah Gülen Hocaefendi

Bu itibarla, bize ve bütün eğitimcilere sadece, insanımızda, bir kere daha kendi soyumuzla tanıdığımız hakikat ve ilim aşkını uyarmak, bir kere daha onları, araştırma azm ü iştiyakıyla şahlandırmak kalıyor. Ne var ki, bu koca coğrafyada böyle bir şeyi başarmak için de, zinde dimağlara, hakka adanmış gönüllere, garazsız, ivazsız ve hiçbir gâile karşısında sarsılmayacak kadar da yürekli babayiğitlere ihtiyaç olduğu bir gerçek; şahsî, ailevî, siyasî ve ekonomik herhangi bir menfaat mülâhazası olmayan ve her türlü beşerî ihtiraslardan uzak babayiğitlere...

"İlim ve Araştırma Aşkı", Sızıntı, Haziran 2004

Programın Hedefleri

İlim aşkını canlandırmak ve durağanlaşmış Müslüman aklını harekete geçirmek

Farklı disiplinlere ilgi duyan kişilerin bir araya gelebileceği ortamlar oluşturmak

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin İslam fıkhının tanzim, tenkih ve tedviniyle alakalı koyduğu hedeflere matuf çalışmaların yapılabileceği zemini hazırlamak

Tefakkuh Okulu’nun gelecek yıllarında ders verebilecek, müzakere ve münazaralara ev sahipliği yapabilecek kişileri yetiştirmek

Ders Gün ve Saatleri

Tefakkuh Okulu dersleri Pazartesi, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri New York saatiyle 8.00-10.00 am arasında, Berlin saatiyle 14:00-16:00 arasında yapılacaktır. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle belirtilen saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Tarih

18 Eylül 2023 – 10 Mart 2024

Gün

Pazartesi, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri

Saat

New York saatiyle 8.00-10.00 am arasında, Berlin saatiyle 14:00-16:00 arasında

Kurs Müfredatı

Tefakkuh Okulu’nda verilecek tüm dersleri ve program takvimini hem görüntülemek hem de indirmek için burayı tıklayabilirsiniz. Programla alakalı önemli tarihleri aşağıda bulabilirsiniz:

R&H Genel Oryantasyon Programı: 18 Eylül 2023
Tefakkuh Okulu Oryantasyon Programı: 21 Eylül 2023
Ders Başlangıç Tarihi: 23 Eylül 2023
Kayıt Kapanış Tarihi: 29 Eylül 2023
Derslerin Bitiş Tarihi: 10 Mart 2024

Kayıt Ol

2 dönem boyunca sürecek olan programda toplam $500 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 4 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Tefakkuh Okulu

Aylık

$125

(4 taksitle toplam $500)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap