Manifestomuz - Respect Aile Okulu

Şefkat ve Muhabbet Temeline Bina Edilmiş Bir Proje:
RESPECT AİLE OKULU

Cemil Tokpınar

Respect Aile Okulu Direktörü

Aile, insanlığın yaratılışından hemen sonra Rabbimiz tarafından tesis edilen bir kurumdur. Neredeyse insanlıkla yaşıt olmasının önemli bir sırrı, yaratılış gerekçesi olan “Allah’ı tanıyıp iman ve ibadet etme” hakikatine yaptığı hizmetten dolayıdır. Çünkü insanın yaratılması ve eğitilmesi, ancak aile çatısı altında mümkündür.

Cenâb-ı Hak bitkilerin ve hayvanların çoğalmasını ve hayata intibak edip yaratılış hikmetine uygun vazifelere koşmasını çok kolay usullerle gerçekleştirmiştir. İnsanın çoğalması ve yaratılış hikmetine muvafık bir şekilde eğitilmesini ise, çok çeşitli ve çetrefilli yöntemlerle tahakkuk ettirmektedir.

Âdeta, ahsen-i takvim suretinde yaratılıp eşref-i mahlûkat kılınmasındaki muhteşem nimetin bir bedeli olarak bu yaratılış ve eğitim sürecinde insana da çok ağır ve çeşitli vazifeler ve mesuliyetler yükleyen Rabbimiz, ayrıca çeşitli tercihler ve salahiyetler sunmuştur. Bu yüzden evlilik dünya ve ahiretin hem saadetine, hem şekavetine sebep olabilir.

Eş seçim sürecinde denkliğe, evlilik boyunca da karşılıklı uyum ve ahenge dikkat eden çiftler, aile içi huzur ve mutluluğun inşasında daha başarılı olabilirler. Ancak sürekli uyum çok zordur. Zira iki farklı ailede yetişen iki insanın muhtemel uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları bertaraf etmeleri kolay değildir. Üstelik ailenin sadece huzur ve saadetine değil, varlığına bile muhalefet eden evrensel şer ve fesat odaklarının tahrip gayretleri neticesinde, merkezinde Allah rızası ve uhrevîlik bulunması gereken yuvaların nasıl yozlaştığını yaşayarak görüyoruz.

Aile içi huzurun azalması, dünya ve ahiret için hayırlı faaliyetlerde bulunması gereken anne babanın zamanını tartışma, çatışma, kavga, kırgınlık ve küskünlükle heba etmesini netice verdiği için bundan ebeveyn ile birlikte iyi terbiye edilmeyen çocuklar da büyük zarar görmektedir.

Bu gidiş, ya ömür boyu huzursuz birliktelikle ya da “Allah’ın en sevmediği helâl olan” boşanmayla neticelenmektedir.

Oysa evlilik, nikâh masasında başlayıp vefatla sona eren en uzun ve en büyük ibadettir. İnsanlığın dünya ve ahiret hayatı için plânladığı hedeflerin kemâl manada tahakkuku ancak aileyle mümkündür.

“İzdivaçtan gâye, el ele Rıza-i İlâhîye!..” idealiyle yola çıkıp, “Aşk ve sevgi pazara kadar da, mezara kadar da değildir; Cennete ve ru’yet-i Cemalullaha kadardır” düşüncesini rehber edinenler, elbette aile huzurunu da başarmak ve bu cennet ortamını rantabl şekilde işleyen bir okula dönüştürmelidirler.

Şurası kesin ki, ailede huzur ve mutluluk için gerekli olan karşılıklı sevgi, hürmet, şefkat, anlayış, hilm, tevazu, empati, paylaşım, özür, af, hoşgörü, sabır, sorumluluk gibi ahlâkî özelliklerin ne kadar kıymetli ve ehemmiyetli olduğunu bütün evliler biliyor.

Ancak bunları nerede, ne zaman, nasıl, hangi seviyede ve ne şekilde uygulamak gerektiğini herkes bilmediğinden veya uygulamadığından ciddi problemler ortaya çıkıyor.

Bu tespitler ışığında Respect Aile Okulu olarak Kur’an ve sünnetin temel prensipleriyle modern bilimin tespitlerini harmanlayarak bir proje meydana getirdik. Bu projede başta eş seçimi, aile içi iletişim ve çocuk eğitimi olmak üzere psikolojik, psikiyatrik, cinsel, parasal ve ahlâkî sorunların çözümüne kadar yüzlerce alt başlık bulunuyor. Böylece problemlere bir yönüyle yaklaşmak değil, daha kapsamlı ve bütüncül çözümler sunmayı hedefledik.

Rabbimizin şu ayette işaret ettiği gibi temel bakış açımızı ve tüm çözümlerimizin odağını rahmet ve meveddet oluşturuyor:

“Onlara ısınıp kaynaşasınız, huzur ve mutluluk bulasınız diye size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de O’nun varlığını ve birliğini ispatlayan ayetlerdendir. Şüphesiz bunlarda iyi düşünen topluluk için nice dersler ve deliller vardır.” (Rûm Suresi, 21)

Kendilerini Allah’ın bir ayeti olarak gören eşler, birbirlerine ve çocuklarına karşı tüm davranışlarında sevgi ve merhameti esas alacak, evliliği sadece dünyevî haz ve lezzetler için değil, uhrevî hikmetler için gerçekleştirecek, aile içindeki zarurî sıkıntılara aktif sabırla katlanacak, çocuk terbiyesini bir zahmet olarak değil, bir vazife olarak görecek ve onlara sadaka-i cariye gözüyle bakacaktır.

Projemizin asıl hedefi ise, Rabbimizin dua olarak bize gösterdiği şu ufuk olacaktır:

“Ve şöyle niyaz ederler: ‘Ey keremi bol Rabbimiz! Bize gözümüzün, gönlümüzün sevinci olan temiz eşler ve nesiller ihsan eyle, bizi müttakîlere önder eyle! ” (Furkan, 74. Âyet)

İşte temelinde rıza-yı İlâhî, ufkunda takva sahiplerine önderlik, misyonunda Resulüllahın (s.a.v.) övüneceği nesiller yetiştirmek, neticesinde iki cihan saadeti olan bir ailenin fertlerinde sabır, fedakârlık, gayret, şefkat, diğerkâmlık, aşk, şevk, gaye-i hayal gibi güzellikler zirveye çıkacaktır.

Respect Aile Okulu olarak hedefimiz böylesi yüce idealler taşıyan ailelerin oluşmasına yardımcı olmaktır. Neticede bu derslere katılanlar, sadece huzuru ve mutluluğu keşfetmekle kalmayacak, adeta bir aile gönüllüsü olup nice huzursuz yuvalarda saadet çiçekleri açmasına vesile olacaklardır.

Sorun mu var?

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma ihtiyacınız var bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap